Bezoekersreglement en Servicenormen

 

Openingstijden
De studiezaal is geopend op maandag tot en met donderdag van 09.00 – 17.00 uur.
Elke derde zaterdag van de maand is er een openstelling van 09.00 uur – 16.00 uur, met uitzondering van de maanden juli en augustus.

Huisregels
• Jassen, tassen (inbegrepen plastic tassen, aktetassen, damestassen, computertassen, schrijfmappen groter dan A-4, etcetera) en overige bagage worden niet in de studiezaal toegelaten. Bij de balie van het Streekarchief kunt u een sleutel vragen voor een van de kluisjes bij de hoofdingang.
• Om in alle rust onderzoek te kunnen doen, is stilte een eerste vereiste. Houdt u dit zoveel mogelijk in acht. Telefoneren in de studiezaal mag niet, u kunt hiervoor gebruik maken van de koffieruimte op de tweede verdieping. Hier kunt u ook overleg voeren met andere studiezaalbezoekers.
• In de studiezaal mag u alleen met potlood schrijven.
• Het is niet toegestaan etenswaren mee de studiezaal in te nemen of er te eten of te drinken.

Inschrijven
Bij uw eerste bezoek aan het Streekarchief worden uw naam en indien van toepassing uw (email)adres geregistreerd. De vastlegging van deze gegevens is uitsluitend bestemd voor intern gebruik. Na registratie ontvangt u een bezoekersnummer. Uw persoonsgegevens in onze administratie worden 24 maanden na uw laatste bezoek aan de studiezaal verwijderd.

Omgang met archiefmateriaal
Archiefbescheiden zijn kwetsbaar, uniek en onvervangbaar. Wij verwachten van u dan ook een zorgvuldige omgang met de archieven en collecties van het Streekarchief. Houdt u verder de volgende regels in acht:
• Vermijd vouwen of kreuken.
• Gebruik de stukken niet als onderlegger. Leun niet op de archiefstukken en zet er geen voorwerpen op.
• Laat de ordening van archiefstukken binnen een omslag intact.
• Meld s.v.p. elke beschadiging of verkeerd opgeborgen archiefstuk aan de studiezaalmedewerker.

Aanvragen, raadplegen en terugbezorgen
• Voor het aanvragen van stukken maakt u gebruik van de computer. De computer zal u vragen om uw bezoekersnummer, daarna kunt u het gewenste archiefstuk/de gewenste archiefstukken aanvragen. U kunt maximaal tien inventarisnummers tegelijkertijd aanvragen. In overleg met de studiezaalmedewerkers kan van deze regel worden afgeweken.
• Het is ook mogelijk voorafgaand aan uw komst via de website stukken aan te vragen. Dit is aan te bevelen, omdat diverse archieven zich op een externe locatie bevinden.
• U krijgt gelijktijdig maximaal twee archiefstukken op tafel (bouwvergunningen maximaal één dossier). Overige stukken worden voor u bewaard bij de afgiftebalie.
• Na 16.30 uur worden geen stukken uit het depot gehaald.
• Na raadpleging dienen de stukken in dezelfde staat en volgorde waarin ze zijn aangetroffen te worden ingeleverd.
• Inzage van originele documenten is niet mogelijk wanneer de materiële toestand zich daartegen verzet. Ook van verfilmde en gedigitaliseerde archivalia worden de originelen niet ter inzage gegeven. Op grond van wettelijke bepalingen of ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer kan het voorkomen dat bepaalde archiefstukken niet openbaar zijn. Raadpleging van niet openbare archiefbescheiden is in sommige gevallen mogelijk na schriftelijke toestemming van de eigenaar of de streekarchivaris.

Persoonsgegevens
• Op grond van de Wet Bescherming Persoonsgegevens mag u persoonsgegevens van nog levende personen alleen gebruiken voor historische, statistische of wetenschappelijke doeleinden. U mag deze alleen publiceren voor historische, statistische of wetenschappelijke doeleinden en onder de voorwaarde dat de openbaarmaking van de gegevens over nog levende personen geschiedt op een zodanige wijze dat de persoonlijke levenssfeer van deze personen niet onevenredig wordt geschaad.
• De verwerking van “bijzondere persoonsgegevens” (die iemands godsdienst of levensovertuiging, ras, politieke gezindheid, gezondheid, seksuele leven betreffen; strafrechtelijke persoonsgegevens en persoonsgegevens betreffende het lidmaatschap van een vakvereniging) is alleen toegestaan indien de stukken zijn ontdaan van tot levende personen herleidbare gegevens.

Microfiches
• Voor het gebruik van microfiches geldt dat u slechts één fiche tegelijk mag gebruiken.
U wordt verzocht op de plaats van het door u gekozen microfiche een zogenaamde “zoekkaart” te zetten. Na gebruik kunt u de gebruikte fiches zelf in de kastjes terugplaatsen.
• Van de microfiches kunt u zelf een kopie maken met behulp van de readerprinter.

Reproducties
• De studiezaalmedewerker kan voor u reproducties maken van originele archivalia of literatuur, mits niet groter dan A3-formaat. De kosten hiervan zijn te vinden in het tarievenoverzicht dat in de studiezaal en op onze website te vinden is.
• Het maken van foto's is toegestaan, mits geen flitslicht wordt gebruikt. U kunt gebruik maken van het aanwezige camerastatief.
• Met toepassing van art. 17, lid 2 van de archiefwet van 1995, dat bepaalt dat een verzoek tot gebruik van archiefbescheiden door de beheerder afgewezen kan worden indien de materiële toestand zich daartegen verzet, worden er geen fotokopieën gemaakt van: charters en andere stukken van perkament; archiefstukken daterend van vóór 1600; gebonden archiefdelen van vóór 1811; originele kaarten; stukken die in slechte materiële staat verkeren. Dit laatste is ter beoordeling van de studiezaalmedewerker.

Koffieruimte
Op de tweede verdieping bevindt zich een koffieruimte, die is voorzien van een koffie-automaat. De lift waarmee de koffieruimte kan worden bereikt, bevindt zich tegenover de balie van het Heusdens Bureau voor Toerisme.

Servicenormen BRAIN
Het Streekarchief onderschrijft de Servicenormen die in 2010 zijn vastgesteld door BRAIN, de Branchevereniging Archiefinstellingen Nederland:
• Wij zijn er om u van dienst te zijn en wij zijn voor u herkenbaar. U kunt rekenen op onze hulpvaardigheid en vriendelijkheid.
• Wij stellen u betrouwbare en actuele informatie over onze bronnen en bestanden beschikbaar. Wij denken met u mee en zetten onze kennis en vaardigheden in, zodat u een antwoord kunt vinden.
• Wij zijn bereikbaar via brief, telefoon, e-mail of internet: u krijgt binnen twee werkdagen een antwoord of bericht over de verdere gang van zaken (termijn beantwoording, eventuele kosten).
• Wij bieden u een overzicht van onze beschikbare bronnen en bestanden. Wij geven duidelijk aan welke digitaal beschikbaar zijn, zodat u overal en altijd in deze digitale bronnen en bestanden onderzoek kunt doen.
• Als uw antwoord op uw vraag niet bij ons te vinden is, helpen wij u de archiefinstelling te vinden waar uw vraag mogelijk wel beantwoord kan worden.
• Inzage van originele stukken is mogelijk op onze studiezaal, waar een duidelijk leesbare aanvraagprocedure aanwezig is. Tenzij anders vermeld worden u onze bronnen en bestanden binnen maximaal een half uur na aanvraag ter beschikking gesteld.
• De tarieven van onze dienstverlening zijn duidelijk zichtbaar op de website en in de studiezaal.
• Wij staan open voor klachten, opmerkingen en wensen. In de studiezaal en hier zijn daarvoor formulieren beschikbaar. U helpt daarmee onze dienstverlening te verbeteren. Binnen twee werkdagen wordt met u contact opgenomen naar aanleiding van een opmerking of wens. Uw klacht wordt binnen zes weken behandeld. Hier vindt u de klachtenprocedure.